Nguyễn Trọng Đăng Trình

Chức vụ: Quản trị hệ thống

Email: trnguyen@ssis.edu.vn

Trường đang công tác: Trường Quốc Tế Nam Saigon

Thông tin cá nhân: Trình dành phần lớn thời gian trong việc nghiên cứu các công nghệ web và thiết kế. Ngoài ra Trình cũng quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực khác đồng thời đang tích cực tham gia phát triển một nền tảng giáo dục trực tuyến mới.


Related Sessions

View full schedule